Spanish UK USA TCM SyFy bbc iptv playlist


#EXTINF:-1,VIAJAR HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/501.ts
#EXTINF:-1,TOROS TV HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/502.ts
#EXTINF:-1,TNT HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/503.ts
#EXTINF:-1,TELEDEPORTE
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/504.ts
#EXTINF:-1,TELECINCO HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/505.ts
#EXTINF:-1,TCM HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/507.ts
#EXTINF:-1,SYFY HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/508.ts
#EXTINF:-1,SUNDANCE
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/509.ts
#EXTINF:-1,R. MADRID TV
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/510.ts
#EXTINF:-1,PARAMOUNT
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/511.ts
#EXTINF:-1,NOVA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/512.ts
#EXTINF:-1,NONSTOPEOPLE
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/513.ts
#EXTINF:-1,NICKELODEONHD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/514.ts
#EXTINF:-1,NICK JR
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/515.ts
#EXTINF:-1,NG WILD HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/516.ts
#EXTINF:-1,NEOX
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/517.ts
#EXTINF:-1,NAT GEO HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/519.ts
#EXTINF:-1,MULTIDEPORTE
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/520.ts
#EXTINF:-1,MTV ESPA¹A
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/521.ts
#EXTINF:-1,MEZZO LIVE HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/522.ts
#EXTINF:-1,MEZZO
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/523.ts
#EXTINF:-1,M.PartidazoHD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/524.ts
#EXTINF:-1,M.MOTOGPHD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/525.ts
#EXTINF:-1,M.FORMULA1HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/526.ts
#EXTINF:-1,M.ESTRENOSHD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/527.ts
#EXTINF:-1,M.COMEDIA HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/528.ts
#EXTINF:-1,M. XTRA HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/529.ts
#EXTINF:-1,M. XTRA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/530.ts
#EXTINF:-1,M. SeriesXtraHD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/531.ts
#EXTINF:-1,M. SERIES HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/532.ts
#EXTINF:-1,M. MOTOGP
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/533.ts
#EXTINF:-1,M. GOLF HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/534.ts
#EXTINF:-1,M. F.TBOL HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/535.ts
#EXTINF:-1,M. ESTRENOS
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/536.ts
#EXTINF:-1,M. eSports
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/537.ts
#EXTINF:-1,M. DEP 2 HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/538.ts
#EXTINF:-1,M. DEP 1 HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/539.ts
#EXTINF:-1,M. DCINE HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/540.ts
#EXTINF:-1,M. COMEDIA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/541.ts
#EXTINF:-1,M. Cine Espaæol
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/542.ts
#EXTINF:-1,M. ACCI©N HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/543.ts
#EXTINF:-1,LTC
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/544.ts
#EXTINF:-1,LA SEXTA HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/545.ts
#EXTINF:-1,LA 2
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/546.ts
#EXTINF:-1,LA 1 HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/547.ts
#EXTINF:-1,IBERALIA TV
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/548.ts
#EXTINF:-1,HOLLYWOODHD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/549.ts
#EXTINF:-1,HISTORIA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/550.ts
#EXTINF:-1,GOL
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/551.ts
#EXTINF:-1,FOX NEWS
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/552.ts
#EXTINF:-1,FOX LIFE HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/553.ts
#EXTINF:-1,FOX HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/554.ts
#EXTINF:-1,FDF
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/555.ts
#EXTINF:-1,EUROSPORT1HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/556.ts
#EXTINF:-1,EUROSPORT 2
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/557.ts
#EXTINF:-1,ENERGY
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/558.ts
#EXTINF:-1,DIVINITY
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/559.ts
#EXTINF:-1,DISNEY XD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/560.ts
#EXTINF:-1,DISNEY JR
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/561.ts
#EXTINF:-1,DISNEY CH HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/562.ts
#EXTINF:-1,DISCOVERY
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/563.ts
#EXTINF:-1,CUATRO HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/564.ts
#EXTINF:-1,CRIMEN INVES
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/565.ts
#EXTINF:-1,COSMO HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/566.ts
#EXTINF:-1,COMEDYCENTRALHD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/567.ts
#EXTINF:-1,CLASSICA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/568.ts
#EXTINF:-1,CLAN TVE
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/569.ts
#EXTINF:-1,CAZAyPESCA HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/570.ts
#EXTINF:-1,CANAL SUR A.
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/571.ts
#EXTINF:-1,CANAL PANDA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/572.ts
#EXTINF:-1,CANAL ODISEA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/574.ts
#EXTINF:-1,CANAL DECASA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/575.ts
#EXTINF:-1,CANAL COCINA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/576.ts
#EXTINF:-1,CALLE 13 HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/577.ts
#EXTINF:-1,BOING
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/578.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORTS
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/579.ts
#EXTINF:-1,BEIN MAX 2
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/580.ts
#EXTINF:-1,BEIN LALIGA
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/581.ts
#EXTINF:-1,BARCA TV
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/582.ts
#EXTINF:-1,BABY TV
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/583.ts
#EXTINF:-1,AXN WHITE HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/584.ts
#EXTINF:-1,AXN HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/585.ts
#EXTINF:-1,ARAGON TV
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/586.ts
#EXTINF:-1,ANTENA 3 HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/587.ts
#EXTINF:-1,AMC HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/588.ts
#EXTINF:-1,A&E
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/589.ts
#EXTINF:-1,24 HORAS
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/590.ts
#EXTINF:-1,#0 HD
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/591.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_1
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/86.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_2
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/87.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_3
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/88.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_4
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/89.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_5
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/90.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_6
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/91.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_7
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/92.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_8
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/93.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_9
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/94.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_10
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/95.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_11
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/96.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_12
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/97.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_13
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/98.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_14
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/99.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_15
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/100.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_16
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/101.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_17
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/102.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_18
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/103.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_19
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/104.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_20
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/105.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_21
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/106.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_22
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/107.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_23
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/108.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_24
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/109.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_25
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/110.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_26
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/111.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_27
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/112.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_28
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/113.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_29
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/114.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_30
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/115.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_31
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/116.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_32
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/117.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_33
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/118.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_34
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/119.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_35
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/120.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_36
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/121.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_37
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/122.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_38
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/123.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_39
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/124.ts
#EXTINF:-1,ALQUILER_40
http://163.172.52.83:8000/live/5Pmr5fhvt7PQzQp/5BvH3clU2d8FNfq/125.ts

#EXTINF:-1,BBC One HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38864.ts
#EXTINF:-1,BBC 1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24374.ts
#EXTINF:-1,BBC One (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38812.ts
#EXTINF:-1,BBC Two HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38811.ts
#EXTINF:-1,BBC 2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24375.ts
#EXTINF:-1,ITV HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38810.ts
#EXTINF:-1,ITV [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24370.ts
#EXTINF:-1,Channel 4 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38809.ts
#EXTINF:-1,CHANNEL 4 HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24320.ts
#EXTINF:-1,Channel 5 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38808.ts
#EXTINF:-1,CHANNEL 5 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24321.ts
#EXTINF:-1,SKY ONE [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24342.ts
#EXTINF:-1,SKY 2
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37482.ts
#EXTINF:-1,SKY TWO [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24343.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34521.ts
#EXTINF:-1,UK123:SKY_Atlantic_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37423.ts
#EXTINF:-1,Sky Atlantic [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24351.ts
#EXTINF:-1,SKY ATLANTIC [BACKUP]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37328.ts
#EXTINF:-1,SKY LIVING [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24345.ts
#EXTINF:-1,W [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24332.ts
#EXTINF:-1,GOLD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24322.ts
#EXTINF:-1,DAVE [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24318.ts
#EXTINF:-1,CBBC [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24376.ts
#EXTINF:-1,BBC Four
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38802.ts
#EXTINF:-1,BBC 4 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24377.ts
#EXTINF:-1,ITV2 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38807.ts
#EXTINF:-1,ITV 2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24371.ts
#EXTINF:-1,ITV3 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38806.ts
#EXTINF:-1,ITV 3 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24372.ts
#EXTINF:-1,ITV4 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38805.ts
#EXTINF:-1,ITV 4 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24373.ts
#EXTINF:-1,ITVBe HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38804.ts
#EXTINF:-1,E4 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24317.ts
#EXTINF:-1,4SEVEN [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24323.ts
#EXTINF:-1,FOX [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24337.ts
#EXTINF:-1,PICK [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24335.ts
#EXTINF:-1,UNIVERSAL [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24333.ts
#EXTINF:-1,CBS DRAMA [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24347.ts
#EXTINF:-1,CBS REALITY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24348.ts
#EXTINF:-1,CBS ACTION [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24349.ts
#EXTINF:-1,MTV (D)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37476.ts
#EXTINF:-1,SKY ARTS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24341.ts
#EXTINF:-1,COMEDY CENTRAL [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24362.ts
#EXTINF:-1,COMEDY CENTRAL EXTRA [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24363.ts
#EXTINF:-1,ALIBI [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24339.ts
#EXTINF:-1,DMAX [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24331.ts
#EXTINF:-1,TRUE DRAMA [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24367.ts
#EXTINF:-1,TRUE ENTERTAINMENT [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24366.ts
#EXTINF:-1,LIFETIME [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24336.ts
#EXTINF:-1,DRAMA [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24319.ts
#EXTINF:-1,QUEST [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24330.ts
#EXTINF:-1,REALLY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24334.ts
#EXTINF:-1,FOOD NETWORK [UK}
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24435.ts
#EXTINF:-1,GOOD FOOD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24436.ts
#EXTINF:-1,RTE 1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24326.ts
#EXTINF:-1,RTE 2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24327.ts
#EXTINF:-1,TV3 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24324.ts
#EXTINF:-1,TG4 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24325.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA PREMIERE [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24358.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA ACTION [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24350.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA DRAMA & ROMANCE [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24356.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA FAMILY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24353.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA MODERN GREATS
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37479.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA MODERN GREATS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24359.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA THRILLER [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24355.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA COMEDY HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37480.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA COMEDY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24352.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA SELECT [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24361.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA SCI-FI & HORROR [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24357.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA HITS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24360.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA DISNEY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24354.ts
#EXTINF:-1,FILM4 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24338.ts
#EXTINF:-1,MOVIES4MEN [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24368.ts
#EXTINF:-1,SONY MOVIES [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24369.ts
#EXTINF:-1,TRUE MOVIES 1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24364.ts
#EXTINF:-1,TRUE MOVIES 2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24365.ts
#EXTINF:-1,DISCOVERY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24442.ts
#EXTINF:-1,Discovery Channel HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38743.ts
#EXTINF:-1,DISCOVERY TURBO [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24443.ts
#EXTINF:-1,DISCOVERY SHED [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24448.ts
#EXTINF:-1,DISCOVERY HISTORY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24447.ts
#EXTINF:-1,INVESTIGATION DISCOVERY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24445.ts
#EXTINF:-1,DISCOVERY SCIENCE [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24444.ts
#EXTINF:-1,HOME [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24446.ts
#EXTINF:-1,NAT GEO [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24438.ts
#EXTINF:-1,NAT GEO WILD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24439.ts
#EXTINF:-1,HISTORY [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24440.ts
#EXTINF:-1,H2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24441.ts
#EXTINF:-1,DISNEY CHANNEL [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24453.ts
#EXTINF:-1,DISNEY JUNIOR [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24455.ts
#EXTINF:-1,DISNEY XD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37483.ts
#EXTINF:-1,DISNEY XD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24454.ts
#EXTINF:-1,CARTOON NETWORK [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24449.ts
#EXTINF:-1,NICKELODEON [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24451.ts
#EXTINF:-1,NICK JR [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24452.ts
#EXTINF:-1,NICKTOONS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24450.ts
#EXTINF:-1,RTE JNR [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24328.ts
#EXTINF:-1,MTV MUSIC [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24431.ts
#EXTINF:-1,MTV ROCKS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24432.ts
#EXTINF:-1,MTV DANCE [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24433.ts
#EXTINF:-1,MTV BASE [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24434.ts
#EXTINF:-1,SKY NEWS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24346.ts
#EXTINF:-1,RT NEWS HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24329.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Arena HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38833.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS ARENA HD [UK] 720p
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38038.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Arena (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38832.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Football HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38844.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS FOOTBALL HD [UK] 720p
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38039.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Football
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38700.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Main Event HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38845.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Main Event HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24382.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38834.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Main Event SD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38846.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS MAIN EVENT [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24381.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38839.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24384.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24383.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Cricket (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38838.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS CRICKET
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25324.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38835.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24386.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Action [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24385.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS ACTION
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25423.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38841.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24388.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS GOLF
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25381.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38840.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Golf [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24387.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Premier League HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38843.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Premier League HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24390.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Premier League (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38842.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Premier League [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24389.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports F1 HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38837.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS F1 HD [UK] 720p
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38041.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS F1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24422.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports F1 (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38836.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS F1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25424.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports Mix HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38831.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS MIX
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25325.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS MIX HD [UK] 720p
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38042.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS NEWS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24391.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports News HD (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38848.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS NEWS HD [UK] 720p
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38040.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 1 HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24401.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24402.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 2 HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24403.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24404.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 3 HD [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24405.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT 3 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24406.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT ESPN [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24421.ts
#EXTINF:-1,Sky Sports News (P)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38847.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS NEWS
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25382.ts
#EXTINF:-1,PREMIER SPORTS [UK}
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24424.ts
#EXTINF:-1,SETANTA SPORTS [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24416.ts
#EXTINF:-1,EUROSPORT 1 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24460.ts
#EXTINF:-1,EUROSPORT 1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24420.ts
#EXTINF:-1,EUROSPORT 1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/28147.ts
#EXTINF:-1,NBA
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24126.ts
#EXTINF:-1,NFL NOW HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24118.ts
#EXTINF:-1,TEN GOLF HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24121.ts
#EXTINF:-1,TSN1 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/23857.ts
#EXTINF:-1,TSN 2 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/23858.ts
#EXTINF:-1,TSN 3 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/23859.ts
#EXTINF:-1,TSN 4 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/23861.ts
#EXTINF:-1,TSN 5 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/23860.ts
#EXTINF:-1,USA NBC EXTRA TIME HD 1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24646.ts
#EXTINF:-1,USA NBC EXTRA TIME HD 2
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24647.ts
#EXTINF:-1,USA NBC EXTRA TIME HD 3
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24648.ts
#EXTINF:-1,USA NBC EXTRA TIME HD 4
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24649.ts
#EXTINF:-1,USA NBC EXTRA TIME HD 5
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24650.ts
#EXTINF:-1,USA:AMC_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25044.ts
#EXTINF:-1,USA:BRAVO_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25020.ts
#EXTINF:-1,USA:CBC_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25022.ts
#EXTINF:-1,USA:CINEMAX_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25019.ts
#EXTINF:-1,USA:CityTv_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25028.ts
#EXTINF:-1,USA:CNBC_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25016.ts
#EXTINF:-1,USA:CREATE
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25032.ts
#EXTINF:-1,USA:CTV_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25029.ts
#EXTINF:-1,USA:CW_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25027.ts
#EXTINF:-1,USA:DISCOVERY
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25049.ts
#EXTINF:-1,USA:DISCOVERY_SCIENCE_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25046.ts
#EXTINF:-1,USA:DISCOVERY_SHOWCASE_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25047.ts
#EXTINF:-1,USA:Discovry_ID_XTRA_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25048.ts
#EXTINF:-1,USA:DIY_NETWORK_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25039.ts
#EXTINF:-1,USA:DTX_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25040.ts
#EXTINF:-1,USA:E!_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25041.ts
#EXTINF:-1,USA:ESQUIRE_NETWORK_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25038.ts
#EXTINF:-1,USA:GLOBAL_TV_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25035.ts
#EXTINF:-1,USA:HBO1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25018.ts
#EXTINF:-1,USA:PBS_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25031.ts
#EXTINF:-1,USA:SHOWTIME_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25036.ts
#EXTINF:-1,USA:STARZ_CINEMA_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25015.ts
#EXTINF:-1,USA:THE_COOKING_CHANNEL_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25042.ts
#EXTINF:-1,USA:The_Florida_Channel
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25013.ts
#EXTINF:-1,USA:WORLD_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25025.ts
#EXTINF:-1,USA:WPIX_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/25024.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24392.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24393.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 3 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24394.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 4 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24395.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 5 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24396.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 6 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24397.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 7 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24398.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 8 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24399.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS EXTRA 9 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24400.ts
#EXTINF:-1,EIR SPORTS 1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38043.ts
#EXTINF:-1,EIR SPORTS 2
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38044.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD 1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38282.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD 2
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38281.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD 3
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38280.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD 4
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38279.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD 5
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38278.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD 6
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38277.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD 7
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38276.ts
#EXTINF:-1,LE SPORTS FHD PLTV
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/38275.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT EXTRA 1 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24410.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT EXTRA 2 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24411.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT EXTRA 3 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24412.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT EXTRA 4 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24413.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT EXTRA 5 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24414.ts
#EXTINF:-1,BT SPORT EXTRA 6 [UK]http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/24415.ts
#EXTINF:-1,ArenaSports1HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37458.ts
#EXTINF:-1,ArenaSports2HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37457.ts
#EXTINF:-1,ArenaSports3HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37456.ts
#EXTINF:-1,ArenaSports4HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37455.ts
#EXTINF:-1,ArenaSports5HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37454.ts
#EXTINF:-1,Sony ESPN Sports HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34329.ts
#EXTINF:-1,SportKlub 1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37471.ts
#EXTINF:-1,SportKlub 2
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37470.ts
#EXTINF:-1,SportKlub 3
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37469.ts
#EXTINF:-1,SportsNet East HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37467.ts
#EXTINF:-1,SportsNet One HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37466.ts
#EXTINF:-1,SportsNet Ontario
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37465.ts
#EXTINF:-1,SportsNet Pacific HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37464.ts
#EXTINF:-1,SportsNet World
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37463.ts
#EXTINF:-1,Star Sports 1 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34328.ts
#EXTINF:-1,Star Sports 2 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34327.ts
#EXTINF:-1,TEN Sports 1 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34326.ts
#EXTINF:-1,TEN Sports 2 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34325.ts
#EXTINF:-1,TEN Sports 3 HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34324.ts
#EXTINF:-1,TEN Sports Golf HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/34323.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_LIGA_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37429.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_MAX_1_HD_(MATCH_TIME)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37438.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_MAX_2_HD_(MATCH_TIME)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37437.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_MAX_3_HD_(MATCH_TIME)
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37436.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_4_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37435.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_5_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37434.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_6_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37433.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_7_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37432.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_8_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37431.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_max_9_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37430.ts
#EXTINF:-1,UK123:beIN_Sports_Max_10_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37428.ts
#EXTINF:-1,UK123:OSN_SPORT_1_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37427.ts
#EXTINF:-1,UK123:OSN_SPORT_2_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37426.ts
#EXTINF:-1,UK123:OSN_SPORT_3_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37425.ts
#EXTINF:-1,UK123:OSN_SPORT_4_HD
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37424.ts
#EXTINF:-1,USA | NBC_SPORTS
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37462.ts
#EXTINF:-1,USA | NBC_SPORTS_GOLD_1
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37461.ts
#EXTINF:-1,USA | NBC_SPORTS_GOLD_2
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37460.ts
#EXTINF:-1,USA | NBC_SPORTS_GOLD_3
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37459.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKYNET SPORTS 3 MYM
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37443.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKYNET SPORTS 4 MYM
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37442.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKYNET SPORTS 5 MYM
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37441.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKYNET SPORTS 6 MYM
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37440.ts
#EXTINF:-1,VIP: SKYNET SPORTS HD MYM
http://213.202.233.239:8080/live/alan/alan/37439.ts

The post Spanish UK USA TCM SyFy bbc iptv playlist appeared first on almutmiz.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *